Període mitjà de pagament a proveïdors 2019

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2019

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 24,20 8.286.037,70 53,34 4.503.227,57 34,46
Font del Ferro SL 60,90 97.618,10 21,14 20.172,18 54,09
Prom. Urbanes de Rubí SA 18,64 58.063,36 8,09 1.889,18 18,31
PMP Global 8.441.719,16 4.525.288,93 34,56