Període mitjà de pagament a proveïdors 2020

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2020

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 17,70 8.314.053,04 11,06 2.385.139,27 16,22
Font del Ferro SL 32,11 51.506,73 34,10 34.011,68 32,90
Prom. Urbanes de Rubí SA 14,68 72.118,25 2,60 15.654,26 12,53
PMP Global 8.437.678,02 2.434.805,21 16.32

2n trimestre 2020

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 15,85 7.565.111,13 106,70 729.265,49 23,66
Font del Ferro SL 48,47 50.426,80 27,80 16.422,23 43,39
Prom. Urbanes de Rubí SA 15,77 62.834,58 0,54 5.201,75 14,61
PMP Global 7.678.372,51 760.889,47 23,74

3r trimestre 2020

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 17,63 5.208.360,29 28,33 3.121.228,20 21,64
Font del Ferro SL 31,10 56.915,66 23,27 23.354,77 28,82
Prom. Urbanes de Rubí SA 9,55 33.159,62 16,00 972,62 9,73
PMP Global 6.298.435,57 3.145.555.59 21,66

4t trimestre 2020

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 20,51 12.494.580,62 10,95 6.518.171,61 17,23
Font del Ferro SL 29,14 80.643,83 13,41 23.354,95 25,61
Prom. Urbanes de Rubí SA 21.52 78.043,24 1,49 15.664,56 18,17
PMP Global 12.653.267,69 6.557.191,12 17,28