Període mitjà de pagament a proveïdors 2021

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2021

Gener

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 31,28 6.379.584,99 31,81 1.079.874,32 31,36
Font del Ferro SL 23,21 20.957,73 22,20 19.848,23 22,72
Prom. Urbanes de Rubí SA 6,25 20.263,84 0,48 10.992,82 4,22
PMP Global 6.420.806,56 1.110.715,37 31,20

Febrer

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 26,51 2.261.122,02 23,56 1.079.826,76 25,56
Font del Ferro SL 22,91 16.285,14 18,95 28.763,59 20,38
Prom. Urbanes de Rubí SA 10,59 20.263,84 13,36 1.432,37 10,77
PMP Global 2.297.671,00 1.110.022,72 25,40

Març

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 16,36 2.274.311,52 32,09 2.351.555,27 24,36
Font del Ferro SL 30,35 41.075,83 9,51 22.956,48 22,88
Prom. Urbanes de Rubí SA 13,90 25.809,92 6,21 10.053,41 11,74
PMP Global 2.341.197,27 2.384.565,16 24,24