Pressupost Municipal 2018

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 esdevé el pla econòmic i financer vinculat a l’acció de govern, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.

L’escenari econòmic en el què s’emmarca el Pressupost de l’exercici 2018, preveu una perspectiva de recuperació econòmica, no obstant, la crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un fort impacte en la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables.  Així mateix la normativa estatal de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local també té un impacte directe en el finançament i la gestió dels serveis públics municipals.

Per tal de poder donar resposta a les demandes de la ciutadania i poder complir amb els objectius financers establerts pel govern de l’Estat, l’elaboració del pressupost 2018 s’ha confeccionat fent una previsió prudent i realista dels ingressos. Per la part de la despesa, l’assignació dels recursos municipals està orientada a la prestació dels serveis públics tot garantint l’acompliment de les prioritats i objectius de l’equip de govern, així com dels objectius finances establerts en els marcs pressupostaris 2018-2020.

El Ple, en la sessió extraordinària de 1 de febrer de 2018, aprovà definitivament el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2018, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. Així mateix va ser publicat definitivament  al BOPB en data 5 de febrer de 2018.

Documentació:
1- Providència d'Alcaldia
2- Proposta de pressupost
3- Memòria explicativa del pressupost
4- Informe econòmic financer
5- Estat d'ingressos i despeses
6- Bases d'execució
7- Liquidació pressupost 2016
8- Avanç liquidació pressupost 2017
9- Estat del deute
10- Annex d'inversions
11- Annex de personal
12- Annex beneficis fiscals tributs locals
13- Annex convenis despesa social
      Addenda convenis despesa social
14- Pressupost PROURSA
15- Pressupost Font del Ferro
16- Pressupost consolidat 2018
17- Subvencions nominatives 2018
18- Informe de la càrrega financera
19- Pressupost de Tresoreria
20- Fitxes pressupost
21-Informe de la Intervenció
      Informe sobre estabilitat pressupostària
22- Línies fonamentals
23- Pla pressupostari a mig termini
24- Sostre de despesa no financera