Pressupost municipal 2019

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2019 esdevé el pla econòmic i financer vinculat a l’acció de govern, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.

El Ple, en la sessió del 25 de juliol de 2019 ha aprovat inicialment el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2019, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA.

Documentació:
1- Providència d'Alcaldia
2- Proposta de pressupost
3- Memòria explicativa del pressupost
4- Informe econòmic financer
5- Estat d'ingressos i despeses
6- Bases d'execució
7- Liquidació pressupost 2017
8- Avanç liquidació pressupost 2018
9- Estat del deute
10- Annex d'inversions
11- Annex de personal
12- Annex beneficis fiscals tributs locals
13- Annex convenis despesa social
14- Pressupost PROURSA
15- Pressupost Font del Ferro
16- Pressupost consolidat 2019
17- Subvencions nominatives 2019
18- Informe de la càrrega financera
19- Pressupost de Tresoreria
20- Fitxes pressupost
21-Informe de la Intervenció
22- Línies fonamentals
23- Pla pressupostari a mig termini